Các tiêu chí của cán bộ chuyên trách công bố thông tin doanh nghiệp

ngày 17/09/2015

 Một điểm mới đáng chú ý tại dự thảo lần 2 Thông tư hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng cho các công ty niêm yết cổ phiếu trên Sở GDCK (thay thế Thông tư 121/2012/TT-BTC), mà Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố lấy ý kiến các thành viên thị trường, là lần đầu tiên quy định rõ các tiêu chí của cán bộ chuyên trách (có thể kiêm nhiệm) về công bố thông tin (CBTT). 

Các tiêu chí của cán bộ chuyên trách công bố thông tin doanh nghiệp

Quy định này nhằm góp phần nâng cao chất lượng quản trị công ty, cải thiện tính minh bạch trong hoạt động của các DN niêm yết.

Theo đó, người CBTT tại công ty niêm yết phải có kiến thức về kế toán tài chính, có kỹ năng nhất định về tin học. DN phải công khai tên, số điện thoại làm việc của người này để các cổ đông có thể dễ dàng liên hệ. Người CBTT phải có đủ thời gian để thực hiện chức trách của mình, đặc biệt là việc liên hệ, ghi nhận các ý kiến của cổ đông; định kỳ công bố trả lời ý kiến của các cổ đông và các vấn đề quản trị công ty theo quy định. Người CBTT phải chịu trách nhiệm về công bố các thông tin của công ty với công chúng đầu tư theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty…

Cũng trong nỗ lực cải thiện chất lượng quản trị công ty, đại diện Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, NĐT ngày càng quan tâm đến khía cạnh phát triển bền vững của DN như một tiêu chí lựa chọn cơ hội đầu tư. Khái niệm môi trường, xã hội và quản trị (ESG) ra đời phần nào nói lên kỳ vọng của cộng đồng NĐT đối với vấn đề phát triển bền vững của DN.

Trong khuôn khổ Diễn đàn đối thoại khu vực về phát triển bền vững diễn ra mới đây tại Thái Lan, HNX đã chính thức trở thành Sở đối tác của Sáng kiến Sở GDCK phát triển bền vững (SSE) với cam kết thúc đẩy đầu tư và phát triển bền vững trên thị trường vốn trong và ngoài nước. Hiện thực hóa các cam kết với SSE, HNX cam kết xây dựng và ban hành Hướng dẫn CBTT về ESG cho DN niêm yết vào quý IV/2016. Hướng dẫn này sẽ được HNX xây dựng dựa trên cơ sở tham khảo mẫu hướng dẫn của SSE, đồng thời có điều chỉnh cho phù hợp với các quy định pháp lý về CBTT và các điều kiện thực tiễn của Việt Nam.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán