SCIC bán vốn thành công tại 793 doanh nghiệp

ngày 02/09/2015

Theo số liệu của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), từ khi thành lập đến nay, số lượng DN mà Tổng công ty bán vốn thành công là 793 DN (trong đó bán hết vốn nhà nước tại 716 DN, bán bớt vốn nhà nước tại 77 DN) và bán quyền mua tại 19 DN, với doanh thu bán vốn đạt 8.620 tỷ đồng trên giá vốn 3.706 tỷ đồng, thặng dư bán vốn 4.914 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 2,3 lần.

SCIC bán vốn thành công tại 793 doanh nghiệp

SCIC đã phân loại DN mà Tổng công ty tiếp nhận vốn nhà nước theo 4 nhóm: nhóm A1 là các DN sẽ được Tổng công ty chủ động giữ lại để đầu tư dài hạn; nhóm A2 là các DN mà Tổng công ty nắm giữ 100% vốn, có cổ phần, vốn góp chi phối, cổ phần hóa theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; nhóm B1 là các DN cần cơ cấu lại để nâng cao giá trị vốn đầu tư trước khi bán hết vốn; nhóm B2 là các DN cần phải triển khai bán hết vốn ngay.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán