Tăng trách nhiệm người đứng đầu trong cải cách thủ tục hành chính

ngày 21/09/2015

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC).

Tăng trách nhiệm người đứng đầu trong cải cách thủ tục hành chính

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan trực thuộc thực hiện đầy đủ, nghiêm túc việc đánh giá tác động TTHC tại các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và công bố TTHC theo quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 8/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát TTHC, Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát TTHC.

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Bộ Tư pháp tiếp tục đôn đốc các Bộ, cơ quan, địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch đơn giản hóa TTHC trọng tâm năm 2015.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán