3 nội dung mới nhất về quản lý vốn nhà nước

 Ngày 12/9, Ủy ban Kinh tế Quốc hội phối hợp với Bộ Tài chính và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đối với dự thảo Luật Quản lý sử dụng vốn nhà nước vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp.

3 nội dung mới nhất về quản lý vốn nhà nước

Dự thảo luật thể hiện quan điểm của đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp ở 3 khía cạnh lớn. Thứ nhất, danh mục những ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi đầu tư vốn của Nhà nước sẽ được công khai và được điều chỉnh theo từng thời kỳ để phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội.

Thứ hai, giám sát của Nhà nước đối với nguồn vốn đầu tư tại doanh nghiệp được quy định cụ thể cho các cấp, từ Quốc hội cho đến đại diện chủ sở hữu, cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và cả người dân. DNNN sẽ phải minh bạch thông tin về hoạt động cũng như thông tin tài chính như doanh nghiệp đại chúng.

Thứ ba, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp sẽ chặt chẽ hơn so với quy định tại Luật Doanh nghiệp. Cụ thể, những người đại diện chủ sở hữu trực tiếp tại DNNN sẽ không được quyết định huy động vốn, đầu tư, xây dựng, mua, bán tài sản cố định vượt mức 50% vốn chủ sở hữu.

Phong Lan

{fcomment}