An Giang quyết tâm tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp

ngày 06/04/2020

Vừa qua, đoàn công tác của Ban Bí thư Trung ương Đảng do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Võ Anh Kiệt cho biết, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh, chỉ đạo cụ thể, kịp thời Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương. Thường trực Tỉnh ủy trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra chặt chẽ ở từng Đảng bộ trực thuộc; các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy hướng dẫn cụ thể, giúp đỡ thường xuyên các Đảng bộ trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội đảm bảo quy trình, quy định của Trung ương và tỉnh.

Công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp được tiến hành khẩn trương, đảm bảo kế hoạch. Đến nay, tỉnh thành lập 3 tiểu ban chuẩn bị Đại hội lần thứ XI của Đảng bộ tỉnh, triển khai đúng lộ trình, kế hoạch. Phân công Ủy viên Ban Thường vụ, cấp ủy viên chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp huyện, cấp cơ sở. Thường trực Tỉnh ủy tổ chức nhiều đoàn công tác đến làm việc với các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy về công tác chuẩn bị văn kiện và nhân sự Đại hội Đảng bộ cấp huyện, xã để kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn phát sinh.

Tổ chức đại hội điểm ở một số chi, đảng bộ cơ sở và đảng bộ cấp trên cơ sở để rút kinh nghiệm

Về công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy, nhân sự ủy ban kiểm tra các cấp, được thực hiện chặt chẽ, dân chủ, công khai, đúng quy định. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tiến hành xong việc rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh lãnh đạo Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025, HĐND, UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhiệm kỳ 2016-2020, 2021-2026…

Đặc biệt, tổ chức đại hội điểm ở một số chi, đảng bộ cơ sở và đảng bộ cấp trên cơ sở để rút kinh nghiệm. Đối với cấp dưới cơ sở: toàn tỉnh có 3.056 chi, đảng bộ gồm 2.171 chi bộ ngành, 885 chi bộ khóm, ấp.

Có 2.631/3.056 chi bộ (1.813 chi bộ ngành, 818 chi bộ khóm, ấp) đã tổ chức xong đại hội (chiếm 86,1%), trong đó 3/11 đơn vị cấp huyện thực hiện xong đại hội chi bộ trực thuộc (An Phú, Thoại Sơn, TP. Châu Đốc); còn 425 chi bộ chưa tổ chức đại hội.

Ở cấp cơ sở: toàn tỉnh có 816 chi, đảng bộ cơ sở, với 331 đảng bộ, 485 chi bộ. Có 17/816 chi, đảng bộ (11 đảng bộ, 6 chi bộ) đại hội xong (chiếm 2,08%), trong đó 15/25 đơn vị tổ chức đại hội để rút kinh nghiệm, 2/16 đơn vị tổ chức đại hội bầu trực tiếp bí thư cấp ủy…

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trực tiếp là Thường trực Tỉnh ủy luôn quan tâm lãnh, chỉ đạo chặt chẽ, đồng bộ công tác chuẩn bị văn kiện đại hội trên cơ sở đánh giá sát tình hình triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, nhất là tiến hành sơ tổng kết các chương trình hành động cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh trên các lĩnh vực trọng tâm, mũi nhọn, như: phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, phát triển du lịch, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị… làm cơ sở nghiên cứu, xác định mô hình phát triển phù hợp, nhất là xác định mức độ phát triển của tỉnh so với khu vực và với bình quân chung của cả nước.

Trên cơ sở đó, Tiểu ban văn kiện Đại hội XI Đảng bộ tỉnh chỉ đạo 2 tổ soạn thảo lĩnh vực kinh tế - xã hội (KTXH), quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng, vận động quần chúng, đổi mới công tác soạn thảo nhằm nâng cao chất lượng, tính khả thi của văn kiện.

Trong đó có việc lấy ý kiến chuyên gia tư vấn chiến lược phát triển KTXH thông qua đề án “Tái cơ cấu kinh tế tỉnh An Giang: Tạo đột phá hướng đến phát triển bền vững”. Đồng thời, nghiên cứu đúc kết một số mô hình hay, có sức lan tỏa tích cực về công tác xây dựng Đảng và vận động quần chúng… Đề xuất một số định hướng đột phá cho nhiệm kỳ tới, bổ sung vào dự thảo đề cương báo cáo chính trị trình Đại hội lần thứ XI của Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đánh giá cao công tác xây dựng Đảng của tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực. Yêu cầu An Giang tiếp tục tập trung triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp; lưu ý xây dựng các văn kiện Đại hội Đảng bộ từ cấp huyện đến cấp tỉnh phải khách quan, toàn diện về tình hình KTXH của địa phương.

Năm 2020 là năm bứt phá nhưng lại xảy ra dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng rất lớn đến tăng trưởng, đề nghị tỉnh tiếp tục định hướng để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh; có đánh giá toàn diện để báo cáo Bộ Chính trị để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là tập trung rà soát, sàng lọc nhân sự cấp ủy, đảm bảo nhân tố mới phải có đức, tài, uy tín. Tăng cường đoàn kết thống nhất để bảo vệ cán bộ trước các thông tin bịa đặt, xuyên tạc, sai sự thật.


Nguồn: Báo An Giang