CII: 6 tháng, lãi hợp nhất 537,913 tỷ đồng

ngày 17/08/2015

Theo BCTC hợp nhất CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM (CII), 6 tháng đầu năm 2015, Công ty đạt doanh thu thuần 749,588 tỷ đồng, lãi sau thuế 588,635 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 537,913 tỷ đồng.

CII: 6 tháng, lãi hợp nhất 537,913 tỷ đồng

Tuy nhiên, tổng thu nhập trong kỳ của Công ty 6 tháng đầu năm đạt 729,62 tỷ đồng, hoàn thành 157,93% kế hoạch năm, tương đương mức thu nhập trên mỗi cổ phần đạt 3.820 đồng.

Nguyên nhân của sự chênh lệch giữa thu nhập cổ đông với lợi nhuận sau thuế hạch toán là do theo hướng dẫn mới tại Thông tư 202/2014TT-BTC của Bộ Tài chính, phần lãi từ hạch toán chuyển nhượng 30 triệu cổ phiếu LGC của CTCP Đầu tư Cầu đường CII được hạch toán thẳng vào quỹ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên bảng cân đối kế toán hợp nhất, mà không hạch toán vào kết quả kinh doanh trong kỳ.

Với kết quả trên, vốn chủ sở hữu hợp nhất của CII tại thời điểm 30/6/2015 đạt 4.569 tỷ đồng, trong đó, vốn chủ sở hữu của cổ đông không kiểm soát là hơn 1.246 tỷ đồng trên vốn điều lệ 2.026 tỷ đồng.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán