Công trình Viettel: 9 tháng lãi 85,3 tỷ đồng

Theo BCTC quý III/2015 của CTCP Công trình Viettel, trong kỳ, Công ty đạt doanh thu 417,124 tỷ đồng, lãi sau thuế 31,959 tỷ đồng. 

Công trình Viettel: 9 tháng lãi 85,3 tỷ đồng

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Công ty đạt 1.101,747 tỷ đồng doanh thu, lãi sau thuế 85,3 tỷ đồng.

Công trình Viettel có vốn điều lệ 273,696 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 476,199 tỷ đồng với quỹ lợi nhuận chưa phân phối lên tới 152,687 tỷ đồng tại thời điểm 30/9/2015. Dù có số dư nợ phải trả lên tới 1.045 tỷ đồng, nhưng Công ty hầu như không chịu áp lực nợ tài chính, khi toàn bộ khoản nợ là tiền người mua trả trước và các khoản phải trả, phải nộp. Công ty chỉ có 198 tỷ đồng là vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn, không có vay nợ dài hạn.

Tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2015, trả lời câu hỏi của cổ đông về tiến độ niêm yết cổ phiếu, Ban lãnh đạo Công ty cho biết sẽ lựa thời điểm do diễn biến thị trường chưa thật sự thuận lợi.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán