DIG tái cấu trúc vốn tại DIC Hà Nam và DIC Sport

ngày 30/09/2015

Tổng CTCP Đầu tư phát triển xây dựng (DIG) sẽ thực hiện phương án tái cấu trúc đầu tư tài chính bằng việc nâng tỷ lệ sở hữu tại DIC Hà Nam từ 92% lên 100%, trong khi sẽ giảm tỷ lệ sở hữu tại DIC Sport từ 32% xuống 28%.

DIG tái cấu trúc vốn tại DIC Hà Nam và DIC Sport

Cụ thể, DIG sẽ thực hiện hoán đổi 467.345 cổ phần DIC Sport lấy 447.400 cổ phần của DIC Hà Nam, tương ứng tỷ lệ hoán đổi 1:1,044. Giá mua cổ phần DIC Hà Nam là 9.396 đồng/CP và giá bán DIC Sport là 8.995 đồng/CP. Sau đó, DIG sẽ tiến hành mua cổ phần của DIC Hà Nam từ các cổ đông hiện hữu và thanh toán bằng tiền với giá 9.400 đồng/CP.

DIC vừa thông qua phương án phát hành hơn 1,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 100:6 để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Nguồn phát hành được trích từ 2 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối và hơn 13 tỷ đồng từ Quỹ Đầu tư phát triển. Sau phát hành, tổng lượng cổ phiếu của DIC sẽ nâng lên gần 26,6 triệu đơn vị. Ngày chốt danh sách cổ đông là ngày 7/10/2015.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán