Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo trong tình hình mới

ngày 25/03/2020

Chi ủy Chi bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy - Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Châu Thành, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt đại hội

Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Châu Thành Hồ Hữu Tài cho biết, xác định công tác giáo dục chính trị tư tưởng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tích cực tham mưu cho cấp ủy thường xuyên triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết của Đảng. Công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng; tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng địa phương, với nhiều đổi mới về nội dung và hình thức. Công tác chỉ đạo, định hướng tuyên truyền các sự kiện quan trọng, ngày kỷ niệm, ngày lễ của đất nước, tỉnh, huyện đảm bảo kịp thời, đúng chủ trương của Đảng.

Ngoài ra, Huyện ủy Châu Thành luôn quan tâm, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, cập nhật kiến thức, nâng cao công tác tham mưu cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Châu Thành phát huy vai trò chủ động trong việc định hướng nội dung thông tin, tuyên truyền các hoạt động chỉ đạo, điều hành của Huyện ủy, UBND huyện thực hiện nhiệm vụ chính trị, các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng-an ninh của địa phương. Nội dung định hướng thông tin tuyên truyền có sự đổi mới, lựa chọn kỹ, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm. Hình thức tuyên truyền đa dạng, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Bên cạnh đó, kịp thời tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo, định hướng công tác tư tưởng chính trị, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, nhất là trên mạng xã hội; chủ động đề xuất cấp ủy các giải pháp xử lý những vấn đề, vụ việc phức tạp, không để phát sinh “điểm nóng” trên địa bàn.

Công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên tiếp tục có nhiều đổi mới thông qua việc tổ chức tốt các hội nghị báo cáo viên. Đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội không ngừng được kiện toàn, quản lý và nâng cao chất lượng hoạt động, duy trì tốt chế độ thông tin, báo cáo, bảo đảm việc nắm dư luận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Bên cạnh đó, chú trọng nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác nắm bắt tình hình tư tưởng và định hướng, điều tra dư luận xã hội trên một số lĩnh vực, như: an ninh tư tưởng, xây dựng đời sống văn hóa, cải cách hành chính, xây dựng nông thôn mới, thực trạng giáo dục đạo đức cho học sinh...

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Châu Thành chủ động tham mưu cấp ủy tiếp tục chỉ đạo và triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) bằng nhiều cách làm hiệu quả, sáng tạo, sát với điều kiện, nhiệm vụ chính trị của từng chi, đảng bộ. Qua đó, đã tạo chuyển biến tích cực, nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần cổ vũ tinh thần thi đua yêu nước trong toàn Đảng bộ.

Thời gian tới, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Châu Thành tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức cán bộ, đảng viên về chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước.

Đồng thời, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; nâng cao trình độ chuyên môn đội ngũ cán bộ tuyên giáo; chủ động nắm bắt tình hình dư luận xã hội, kịp thời tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vấn đề nảy sinh, bức xúc từ cơ sở.

Tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, nhằm thông tin kịp thời về âm mưu, phương thức hoạt động của các thế lực thù địch và đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, góp phần định hướng đúng đắn dư luận xã hội… Qua đó, nâng cao sức chiến đấu các tổ chức cơ sở Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.


Nguồn: Báo An Giang