Nhiều doanh nghiệp vượt kế hoạch lợi nhuận

9 tháng đầu năm 2015, CTCP CNG Việt Nam (CNG) đạt sản lượng khí tiêu thụ 65,7 triệu m3, doanh thu 707 tỷ đồng, bằng 93% kế hoạch và lợi nhuận sau thuế 89 tỷ đồng, vượt 8% kế hoạch năm. CTCP Chăn nuôi Phú Sơn (PSL) ước lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm 2015 là 43,5 tỷ đồng. 

Nhiều doanh nghiệp vượt kế hoạch lợi nhuận

So với mức lợi nhuận kế hoạch năm 2015 là 30 tỷ đồng, Công ty đã vượt 45%.

Trước đó, đại điện CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) cho biết, ước tính đến tháng 9/2015, Công ty đã hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận. Cụ thể, doanh thu 9 tháng đầu năm 2015 ước đạt trên 5.400 tỷ đồng, bằng hơn 90% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế 9 tháng sau khi trừ lỗ chênh lệch tỷ giá ước vượt trên 6% kế hoạch năm, đạt hơn 670 tỷ đồng.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán