Phó Thủ tướng đốc ban hành Quy chế quản lý nợ của doanh nghiệp

ngày 11/09/2014

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu 12 bộ, 58 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục chỉ đạo 30 tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước trực thuộc khẩn trương ban hành Quy chế quản lý nợ của doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định 206/2013/NĐ-CP, hoàn thành và tổng hợp gửi Bộ Tài chính trong tháng 10/2014 để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng đốc ban hành Quy chế quản lý nợ của doanh nghiệp

Theo Nghị định 206, các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước có trách nhiệm xây dựng và ban hành Quy chế quản lý nợ; xác định rõ vai trò trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc theo dõi, thu hồi, thanh toán các khoản nợ; đối chiếu xác nhận, phân loại nợ, đôn đốc thu hồi và chủ động xử lý nợ tồn đọng theo quy định.

Trong khi đó, các bộ quản lý ngành, UBND cấp tỉnh quyết định thành lập, hoặc được giao quản lý phải thường xuyên tổ chức giám sát, kiểm tra, đánh giá các khoản nợ của công ty mẹ tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước. Trường hợp phát hiện doanh nghiệp gặp khó khăn trong thu hồi nợ và thanh toán các khoản nợ, các đơn vị chủ quản này yêu cầu và chỉ đạo công ty có đề án khắc phục và báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết đinh.

Ngoài ra, các cơ quan chủ quản cũng phải chỉ đạo, đôn đốc Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc doanh nghiệp ban hành Quy chế quản lý nợ của doanh nghiệp…

PV

{fcomment}