PVN: Doanh thu tháng 7 đạt 434 nghìn tỷ, vượt 21% kế hoạch

ngày 18/08/2014

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2014 với các chỉ tiêu đều hoàn thành vượt mức kế hoạch.

PVN: Doanh thu tháng 7 đạt 434 nghìn tỷ, vượt 21% kế hoạch

PVN cho biết, công tác tìm kiếm thăm dò dầu khí được triển khai theo kế hoạch đã đề ra. Tính đến hết tháng 7/2014, Tập đoàn đã triển khai khoan thăm dò thẩm lượng 19 giếng khoan, trong đó 12 giếng đã hoàn thành và 07 giếng đang triển khai thực hiện.

Trong tháng 7/2014, đã đưa thêm 02 mỏ mới vào khai thác là mỏ Đông Đô thuộc lô 01/97-02/97 từ ngày 7/7 và mỏ Dừa thuộc lô 12W từ ngày 10/7. Tính chung trong 7 tháng đã đưa 04 mỏ mới vào khai thác là mỏ Diamond (lô 01& 02 từ ngày 18/5); mỏ Thăng Long (từ ngày 6/6); mỏ Đông Đô (từ ngày 7/7) và mỏ Dừa (từ ngày 10/7).

Theo đó, tổng sản lượng khai thác quy dầu tháng 7 đạt 2,22 triệu tấn, vượt 3% kế hoạch tháng, tính chung 7 tháng đạt 16,09 triệu tấn, vượt 10% kế hoạch 7 tháng và bằng 62,6% kế hoạch năm 2014 mà Chính phủ giao, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm 2013.

Sản xuất điện tháng 7 đạt 1,11 tỷ kWh, bằng 143% kế hoạch tháng, tính chung 7 tháng đạt 9,55 tỷ kWh, bằng 113% kế hoạch 7 tháng và 61% kế hoạch năm.

Sản xuất đạm tháng 7 đạt 113 nghìn tấn, bằng 110% kế hoạch tháng, tính chung 7 tháng đạt 949 nghìn tấn, bằng 105% kế hoạch 7 tháng và 62% kế hoạch năm Chính phủ giao, tăng 1% so với cùng kỳ năm 2013 (trong đó từ Nhà máy Đạm Phú Mỹ đạt 500 nghìn tấn, bằng 107,2% kế hoạch; từ Nhà máy Đạm Cà Mau đạt 449 nghìn tấn, bằng 103% kế hoạch).

Sản xuất xăng dầu toàn Tập đoàn tháng 7 đạt 426 nghìn tấn, bằng 158% kế hoạch tháng, tính chung 7 tháng đạt 2,88 triệu tấn, bằng 120,7% kế hoạch 7 tháng Chính phủ giao và 62% kế hoạch năm, (trong đó: từ Nhà máy Condensate Phú Mỹ đạt 200 nghìn tấn, từ Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đạt 2,68 triệu tấn). Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đã hoạt động trở lại từ ngày 11/7, tổng sản phẩm sản xuất từ Nhà máy Lọc dầu Dung Quất 7 tháng đạt 2,94 triệu tấn, bằng 120% kế hoạch 7 tháng và 61% kế hoạch năm.

Như vậy, tổng doanh thu của toàn bộ các đơn vị trong Tập đoàn đạt 434 nghìn tỷ đồng, bằng 121% kế hoạch 7 tháng và 65% kế hoạch năm. Nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn đạt 98,6 nghìn tỷ đồng, bằng 124% kế hoạch 7 tháng và 70% kế hoạch năm,tăng 1,8% so với cùng kỳ năm 2013.

Bên cạnh đó, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cũng được triển khai nghiêm túc trong toàn Tập đoàn. Kết quả trong 7 tháng đầu năm 2014, toàn Tập đoàn đã tiết giảm khoảng 1900 tỷ đồng, bằng 55% kế hoạch năm.

Hoạt động khoa học công nghệ và đào tạo cũng được triển khai tích cực, công tác an ninh, an toàn dầu khí, an toàn môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ trên các công trình dầu khí được giám sát chặt chẽ và thực hiện nghiêm túc. Công tác an sinh xã hội tiếp tục được tích cực triển khai thực hiện theo cam kết tổng số tiền thực hiện công tác an sinh xã hội 7 tháng đầu năm 2014 đạt 350 tỷ đồng (cam kết cả năm là 500 tỷ đồng).

N.Tùng

{fcomment}