PVX: Sau kiểm toán, lợi nhuận giảm thêm gần 70 tỷ đồng

Tổng CTCP Xây Lắp Dầu Khí Việt Nam (PVX – sàn HNX) vừa công bố BCTC kiểm toán hợp nhất 2014.

PVX: Sau kiểm toán, lợi nhuận giảm thêm gần 70 tỷ đồng

Cụ thể, doanh thu thuần hợp nhất năm 2014 sau kiểm toán của PVX đạt 8.938,81 tỷ đồng, giảm nhẹ 2,52% so với trước kiểm toán (9.170,71 tỷ đồng).

Lợi nhuận sau thuế chỉ còn 10,31 tỷ đồng, giảm gần 70 tỷ đồng so với báo cáo tự lập và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 15,43 tỷ đồng, giảm tới 102,67 tỷ đồng so với báo cáo trước kiểm toán.

Theo giải trình PVX, nguyên nhân giảm lãi là do sau kiểm toán các công ty con có nhiều thay đổi nên PVX phải đánh giá lại các khoản trích lập dự phòng, phải thu khó đòi, đầu tư tài chính...

Được biết, báo cáo kiểm toán BCTC hợp nhất năm 2014 đã lưu ý khoản phải thu khác 504,2 tỷ đồng là số dư gốc phải thu một số công ty liên quan đến việc PVX thanh toán hộ hoặc các công ty này vay lại theo hợp đồng tín dụng giữ OceanBank và Tổng công ty. Theo đó, PVX đánh giá khả năng và giá trị có thể thu hồi các khoản thanh toán hộ hoặc cho vay lại này và thực hiện hoàn nhập dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi đã trích lập với số tiền 84,6 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, tại thời điểm 31/12/2014, chi phí xây dựng cơ bản dở dang bao gồm 102 tỷ đồng là dự án Khu Công nghiệp Dịch vụ dầu khí Soài rạp - Tiền Giang. Tính đến thời điểm lập báo cáo tài chính hợp nhất này, dự án đang trong quá trình dừng thực hiện và đề nghị các cấp thẩm quyền phê duyệt để Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) nhận lại dự án.

Ngoài ra, kiểm toán lưu ý việc PVX ký hợp đồng xây dựng công trình Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 với Tổng Công ty Xây lắp Việt Nam với giá trọn gói là 1.322 tỷ đồng, hợp đồng với CTCP Hóa dầu và Nhiên liệu Sinh học Dầu khí để xây dựng nhà máy sản xuất Ethanol trị giá 50,098 triệu USD và hợp đồng EPC xây dựng nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 với Ban quản lý dự án Điện lực Dầu khí Thái Bình 2 - EVN giá trị khoảng 918 triệu USD và 5,874 tỷ đồng.

Kiểm toán đã nhấn mạnh lưu ý khả năng thanh toán của PVX trong 12 tháng tới do lỗ lũy kế đến 31/12/2014 là 3.041 tỷ đồng; dư nợ vay ngân hàng quá hạn 149,6 tỷ đồng; dư nợ các khoản vay do PVX bảo lãnh quá hạn khoảng 564 tỷ đồng.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán