Tổng công ty Sông Đà còn nhiều doanh nghiệp chưa thoái được vốn

ngày 28/12/2015

Tổng công ty Sông Đà cho biết, đang tập trung thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu doanh nghiệp, trọng tâm là cổ phần hóa Tổng công ty, thoái vốn ngoài ngành nghề kinh doanh chính và đơn vị sản xuất kinh doanh kém hiệu quả; sáp nhập; mua tăng thêm tỷ lệ sở hữu; nâng cao năng lực quản trị.

Tổng công ty Sông Đà còn nhiều doanh nghiệp chưa thoái được vốn

Đến nay, Tổng công ty đã thoái toàn bộ vốn tại 11 doanh nghiệp và thoái một phần vốn tại 2 doanh nghiệp trên tổng số 41 doanh nghiệp cần thoái vốn theo Đề án, thu về 309 tỷ đồng.

Điều chỉnh vốn điều lệ và cơ cấu cổ đông tại CTCP Điện Việt - Lào, mua cổ phần tăng tỷ lệ sở hữu lên 65% tại các CTCP: Sông Đà 4, Sông Đà 5, Sông Đà 6, Sông Đà 9, Sông Đà 10 từ nguồn vốn vay ADB.

Tổng công ty đã chỉ đạo rà soát, dừng các dự án kém hiệu quả, tạm dừng hoặc chuyển nhượng các dự án khó khăn về vốn; tập trung nguồn lực để đầu tư vào các ngành kinh doanh chính, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để thi công trở lại Dự án Thủy điện Xekaman 1; triển khai mạnh Dự án thủy điện: Nậm He, Yatansian, Hà Tây, Đăklô.

Từ năm 2013-2014, Tổng công ty đã đưa vào vận hành 9 nhà máy thủy điện với tổng công suất 590MW và đẩy mạnh đầu tư để phát điện 4 nhà máy thủy điện trong năm 2015, đầu năm 2016.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán