VCS trở thành công ty con của Phenikaa

ngày 09/08/2014

 ĐHCĐ bất thường của CTCP Vicostone đã thông qua việc tái cơ cấu Công ty, chấp thuận để Vicostone trở thành công ty con của CTCP Phượng Hoàng Xanh A&A (Phenikaa).

VCS trở thành công ty con của Phenikaa

Việc này được thực hiện bằng cách nhóm cổ đông sở hữu trên 51% cổ phần tại VCS sẽ chuyển nhượng toàn bộ cổ phần cho Phenikaa.

Đồng thời, cổ đông VCS cũng đồng thuận với việc Penikaa được được mua từ 51 - 58% cổ phần của Vicostone mà không phải thông qua chào mua công khai.

Bên cạnh đó, VCS chuyển nhượng toàn bộ 14,99 triệu cổ phần đang sở hữu tại CTCP Style Stone cho Phenikaa với giá 292 tỷ đồng; chuyển dự án nhà ở cho CBCNV cho Công ty Phenikaa thực hiện (nếu được các cấp có thẩm quyền cho phép).

Cũng tại đại hội này, cổ đông VCS đã thông qua việc hủy bỏ quyết định hủy niêm yết tự nguyện đã được ĐHCĐ thường niên 2014 thông qua. Đồng thời, VCS cũng nhất trí điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2014. Theo đó, công ty mẹ có doanh thu là 1.947 tỷ đồng, tăng trưởng 27,43% so với thực hiện năm 2013; lợi nhuận trước thuế 65 tỷ đồng, tăng 20,48%. Kế hoạch doanh thu hợp nhất năm 2014 là 1.925 tỷ đồng, tăng 45,38%, tổng lợi nhuận trước thuế 85 tỷ đồng, tăng 20,26% so với thực hiện năm 2013.

Phong Lan

{fcomment}