9 tháng, Sabeco lãi sau thuế gần 3.200 tỷ đồng

ngày 02/11/2016

Theo báo cáo tài chính riêng quý III/2016 của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco), doanh thu thuần trong kỳ của Tổng công ty đạt 7.642,6 tỷ đồng, gấp 3,6 lần so với cùng kỳ; lợi nhuận gộp 1.127 tỷ đồng, gấp hơn 5 lần so với cùng kỳ. 

9 tháng, Sabeco lãi sau thuế gần 3.200 tỷ đồng

Doanh thu tài chính giảm phân nửa, đạt gần 541 tỷ đồng, chủ yếu do phần cổ tức, lợi nhuận được chia giảm. Chi phí bán hàng tăng khá mạnh từ 73 tỷ đồng trong quý III/2015, lên 119 tỷ đồng trong quý III/2016.

Bên cạnh đó, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 21% so với cùng kỳ năm trước, gần 69 tỷ đồng. Kết quả, lãi sau thuế quý III/2016 của Sabeco đạt hơn 1.227 tỷ đồng, tăng nhẹ 6% so với quý III/2015.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2016, Sabeco đạt gần 22.000 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận sau thuế gần 3.200 tỷ đồng, tăng 6,4% so với cùng kỳ.

Tính đến 30/9/2016, tài sản ngắn hạn của Sabeco đạt hơn 11.132 tỷ đồng, trong đó chủ yếu tiền và tương đương tiền gần 5.762 tỷ đồng, đầu tư tài chính ngắn hạn hơn 3.095 tỷ đồng, các khoản phải thu ngắn hạn gần 1.995 tỷ đồng.

Sabeco là doanh nghiệp không vay nợ, nợ phải trả ngắn hạn hơn 4.062 tỷ đồng, chủ yếu nằm ở phải trả người bán ngắn hạn, phải trả ngắn hạn khác, dự phòng phải trả ngắn hạn.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán