Ban Kinh tế Trung ương sáng tạo, bản lĩnh và tầm nhìn

ngày 05/01/2021

Trong 5 năm qua, hoạt động của Ban Kinh tế Trung ương đã được tiến hành toàn diện trên tất cả các chức năng nhiệm vụ được giao. Nổi bật là Ban đã chủ trì nghiên cứu, tham mưu ban hành 15 Nghị quyết, Kết luận của Đảng trong lĩnh vực kinh tế xã hội, 3 Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, 9 Nghị quyết và 3 Kết luận của Bộ Chính trị.

Thực hiện tốt công tác thẩm định, tham gia góp ý kiến đối với hàng trăm Đề án, báo cáo, văn bản quan trọng trình BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát thực hiện chủ trương đường lối của Đảng về KTXH được quan tâm có nhiều đổi mới sáng tạo. Riêng trong năm 2020, tập thể cán bộ, đảng viên của Đảng bộ cơ quan đã tích cực phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan triển khai nghiên cứu, xây dựng 7 Đề án quan trọng để báo cáo Bộ Chính trị.

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Ban Kinh tế Trung ương.

Thực hiện theo sự phân công của Tiểu Ban Kinh tế - Xã hội của Đại hội XIII của Đảng, Ban Kinh tế Trung ương tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ xây dựng, góp ý dự thảo các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; chủ trì nghiên cứu, hoàn thành xây dựng chuyên đề “Các quan điểm phát triển của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025”, trong đó đã đánh giá kết quả thực hiện các quan điểm phát triển KTXH giai đoạn 2011-2020 và giai đoạn 2011-2015, đề xuất nội hàm quan điểm phát triển trong 5 năm, 10 năm tới…

Thảo luận về phương hướng nhiệm vụ của Ban trong thời gian tới, các ý kiến cho rằng, với vai trò là cơ quan tham mưu của BCH Trung ương, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong việc định hướng xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế; hoạch định các chủ trương, giải pháp lớn, quan trọng về kinh tế - xã hội, Ban Kinh tế Trung ương cần tiếp tục có nhiều ý kiến phân tích, đánh giá sâu sắc, toàn diện tình hình kinh tế thế giới và trong nước, khó khăn, thách thức, cơ hội, xu hướng, động lực phát triển.

Đồng thời xây dựng các kịch bản tăng trưởng và kiến nghị, đề xuất giải pháp, chính sách tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, ổn định kinh tế - xã hội, phục hồi và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong tình hình mới.

“Ban Kinh tế Trung ương tham gia cùng Bộ NN-PTNT, tổ chức các hội thảo chuyên sâu về chuyển đổi số trong nông nghiệp phát triển nông nghiệp tuần hoàn, hệ sinh thái khởi nghiệp trong nông nghiệp phát triển du lịch nông nghiệp nông thôn. Đây chính là bước chuyển đổi từ tư duy sản xuất nông nghiệp hướng đến tư duy kinh tế nông nghiệp, tạo ra giá trị gia tăng mới cho ngành và công nghiệp hỗ trợ cho ngành nông nghiệp, tạo ra nhiều cơ hội việc làm ở khu vực nông thôn và thu hút trí thức trẻ”, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan nêu ý kiến.

Ông Nguyễn Văn Bình, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình đề nghị, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu, tham mưu chiến lược về kinh tế xã hội, theo đó cần xây dựng chương trình nghiên cứu cụ thể cho từng năm và cả nhiệm kỳ Đại hội XIII, tập trung nguồn lực làm tốt các Đề án, Nghị quyết được Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII giao chủ trì, đảm bảo các Đề án có chất lượng, mang tầm chiến lược.

Tập trung làm tốt việc tổng kết các Nghị quyết Trung ương về những vấn đề quan trọng đối với phát triển kinh tế xã hội Đất nước. Đặc biệt làm tốt hơn nữa công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát đôn đốc việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng về KTXH, cải thiện nâng cao chất lượng hơn nữa công tác thẩm định các Đề án báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư và công tác nghiên cứu dự báo kinh tế vĩ mô./.


Nguồn: VOV