Chốt phương án sáp nhập SouthernBank - Sacombank

ngày 30/06/2015

Theo Đề án sáp nhập SouthernBank - Sacombank vừa công bố trong tài liệu họp ĐHCĐ bất thường 2015 về việc sáp nhập, tỷ lệ hoán đổi cổ phần sẽ theo tỷ lệ 1:0,75, tức 1 cổ phiếu của Southern Bank sẽ hoán đổi thành 0,75 cổ phiếu của Sacombank.

Chốt phương án sáp nhập SouthernBank - Sacombank

Dự thảo đề án sáp nhập này đã được 2 ngân hàng xây dựng và hoàn thiện từ tháng 2/2015. Trong tháng 7/2015, Sacombank (STB) và Southern Bank (PNB) cùng tổ chức ĐHCĐ bất thường để thông qua việc sáp nhập, và trình NHNN chấp thuận về nguyên tắc.

Theo đó, tỷ lệ hoán đổi cổ phần sẽ theo tỷ lệ 1:0,75, tức 1 cổ phiếu của Southern Bank sẽ hoán đổi thành 0,75 cổ phiếu của Sacombank.

Cụ thể, 1 cổ phiếu của cổ đông cũ Sacombank sẽ nhận thêm 0,387 cổ phiếu của Sacombank, bao gồm cổ phiếu nhận thêm từ tỷ lệ chuyển đổi cổ phiếu PNB (0,087 CP); trả cổ tức 8% bằng cổ phiếu từ lợi nhuận sau thuế của năm 2013 (0,080 CP), trả cổ tức 12% bằng cổ phiếu từ lợi nhuận sau thuế của năm 2014 (0,120 CP); và thưởng cổ phiếu từ chia cổ phiếu quỹ (0,0875 CP) và từ thặng dư vốn cổ phần (0,0125 CP).

Dự kiến trong quý III, việc sáp nhập sẽ được NHNN chấp thuận nguyên tắc và chính thức. Các thủ tục khác cũng được hoàn thiện trong quý này, sang quý IV/2015 sẽ xin lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu Sacombank. Các thủ tục sau sáp nhập, như sắp xếp mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch, sắp xếp nhân sự quản lý, điều hành… cũng sẽ thực hiện trong quý IV/2015.

Sacombank sau sáp nhập sẽ có vốn điều lệ trên 18.853 tỷ đồng, tổng tài sản đạt 290.861 tỷ đồng. Cụ thể, vốn điều lệ sau khi cộng ngang là trên 16.425 đồng, trong đó của Southern Bank là 4.000 tỷ đồng, còn Sacombank là khoảng 12.425 tỷ đồng. Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm từ chia cổ tức và cổ phiếu thưởng là khoảng 2.425 tỷ đồng

Ngân hàng sáp nhập dự kiến giữ nguyên cơ cấu nhân sự hiện tại của Sacombank, sẽ bổ sung thêm các cá nhân có năng lực quản lý và chuyên môn cao từ Southern Bank. Cụ thể, HĐQT của ngân hàng sau sáp nhập sẽ là 9 người, Ban kiểm soát sẽ tăng thêm 2 người lên 5 người và Ban điều hành tăng thêm 5 người, lên 25 người.

Đối với CBNV, Sacombank hiện có 12.608 nhân sự và Southern Bank là 2.902 người. Tổng cộng ngân hàng sau sáp nhập sẽ có 15.510 người.Tổng số điểm giao dịch sau khi sáp nhập là 649 điểm, trong đó có 112 chi nhánh và 526 phòng giao dịch trong nước và có 2 ngân hàng con cùng 9 chi nhánh ở nước ngoài.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán