Cụm thi đua số VI thành phố Hà Nội ký giao ước thi đua năm 2020

ngày 07/03/2020

Cụm thi đua số VI TP Hà Nội gồm 6 đơn vị: Văn phòng UBND TP, Sở Nội vụ, Sở Ngoại vụ, Sở Tư pháp, Thanh tra TP, Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch.

Theo ông Nguyễn Tất Vinh, Trưởng Ban Dân tộc TP Hà Nội, Cụm trưởng Cụm thi đua số VI, tiếp tục cụ thể hóa lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào các phong trào thi đua yêu nước, trong năm 2019 các đơn vị trong Cụm đã xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Phát huy những thành tích, kết quả đã đạt được sẽ là tiền đề quan trọng để Cụm thi đua số VI thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua yêu nước năm 2020.

Xác định năm 2020 có ý nghĩa rất quan trọng, là năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020), năm diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các đơn vị trong Cụm thống nhất với mục tiêu: Thi đua thực hiện hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị, chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị trong Cụm.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị và lãnh đạo Ban Thi đua khen thưởng TP Hà Nội tại buổi ký giao ước thi đua. Ảnh: Khánh Phong

Thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác năm 2020 của TP “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020 và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp”. Đồng thời, tiếp tục triển khai toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC). Phấn đấu 100% các cơ quan, đơn vị trong Cụm thi đua có sáng kiến CCHC. Tối thiểu 95% số hồ sơ liên quan đến thủ tục hành chính (TTHC) được giải quyết đúng hạn và trước hạn.

100% cơ quan, đơn vị bố trí công chức, viên chức theo đúng vị trí việc làm đã được phê duyệt. 100% các TTHC thuộc phạm vi, thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị được thực hiện thông qua cơ chế một cửa, một cửa liên thông, được công khai, minh bạch theo quy định. Tối thiểu 80% TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4... 100% các cơ quan, đơn vị thực hiện đối thoại với người dân về các vấn để có liên quan tới giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của cơ quan, đơn vị ít nhất 2 lần/năm.

Không ngừng đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong công chức, viên chức, người lao động; tổ chức giao lưu trao đổi học tập kinh nghiệm, văn nghệ, thể thao giữa các đơn vị trong Cụm; trao đổi kinh nghiệm mô hình hay để các đơn vị cùng học tập và nghiên cứu. Động viên công chức, viên chức, người lao động trong Cụm năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn hăng hái thi đua trong công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, chú trọng xây dựng, phát triển điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt” để biểu dương, khen thưởng kịp thời và phổ biến, tuyên truyền, nhân rộng tạo sự lan tỏa trong toàn TP. Mỗi đơn vị tự xây dựng kế hoạch, phát động phong trào và thực hiện với khí thế sôi nổi, thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày kỷ niệm lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của Thủ đô và đất nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020.


Nguồn: Báo PL&XH