Đảng bộ Bộ Tư pháp long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025

ngày 10/07/2020

Các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tư pháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tham dự Đại hội có có đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Nguyễn Văn Thuân, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao; đại diện Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng cùng đại diện một số Đảng bộ thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương...

Về phía Bộ Tư pháp có Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long; Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu; Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc; Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh; Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh; Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Nguyễn Kim Tinh; nguyên Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đinh Trung Tụng cùng gần 200 đại biểu đến từ 34 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, đại diện cho 1.042 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Nỗ lực phấn đấu đạt được những kết quả quan trọng

Trình bày Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp khóa X, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh cho biết, nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Bộ Tư pháp đã nỗ lực phấn đấu đạt được những kết quả quan trọng.

Trong đó, quán triệt, phổ biến 100% các văn bản, nghị quyết; xây dựng và thực hiện hiệu quả các chương trình hành động thực hiện văn bản, nghị quyết, trọng tâm là thể chế hóa, cụ thể hóa trong xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật; Tổng rà soát việc triển khai thực hiện 1.961 văn bản, nghị quyết; hoàn thiện hướng dẫn về nội dung, quy trình, xác định rõ trách nhiệm và cơ chế tổ chức thực hiện văn bản, nghị quyết của Trung ương và cấp ủy cấp trên tại Bộ.

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng được nâng lên, vai trò, vị thế được tăng cường; đội ngũ đảng viên lớn mạnh về số lượng, bảo đảm chất lượng, phát huy trách nhiệm nêu gương.

Hoạt động của Đảng bộ và các cấp ủy trực thuộc có nhiều chuyển biến tích cực, đi vào chiều sâu và ngày càng nề nếp, chất lượng, hiệu quả được nâng lên. Sự đoàn kết được tăng cường; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác được phân định rõ hơn; công tác phối hợp ngày càng hiệu quả, phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc được đổi mới.

Hàng năm, Đảng bộ đều đạt danh hiệu “Đảng bộ trong sạch, vững mạnh”. Năm 2015, 2016, 2017 được công nhận là “Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”; năm 2018 được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ; năm 2019 được đánh giá là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Hàng năm có trên 90% tổ chức đảng trực thuộc đạt “Trong sạch, vững mạnh”; 90-98% đảng viên đạt “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, trong đó có 15-18% đảng viên đạt “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Đoàn đại biểu của Đảng bộ Báo Pháp luật Việt Nam tham dự Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành Tư pháp có nhiều thuận lợi cơ bản nhưng cũng gặp không ít khó khăn, thách thức. Đảng bộ Bộ Tư pháp quyết tâm phát huy truyền thống đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương, quyết tâm đổi mới, phấn đấu đưa công tác tư pháp phát triển bền vững lên tầm cao mới, phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh của đất nước.

Đại hội đã thảo luận, góp ý đối với Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp khóa X; thảo luận, thông qua dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Đặc biệt, nhiều đại biểu đã đưa ra nhiều ý kiến đóng góp mang tính xây dựng để góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn...

Chú trọng hơn nữa việc nêu gương của cán bộ, đảng viên

Ghi nhận những thành tích, kết quả đã đạt được của Đảng bộ Bộ Tư pháp nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long nhận định bên cạnh thuận lợi, cùng với cả hệ thống chính trị, công tác tư pháp sẽ đối mặt với không ít khó khăn, thách thức trong bối cảnh xây dựng Nhà nước pháp quyền, tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa gắn với tổ chức thi hành hiệu lực, hiệu quả pháp luật với yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng, tiến độ.

Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long phát biểu tại Đại hội.

Vì vậy, ngay sau Đại hội, Ban cán sự đảng sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy Bộ và các cấp ủy, Thủ trưởng đơn vị sớm rà soát, sửa đổi, bổ sung và triển khai thực hiện thật tốt quy chế phối hợp công tác. Đồng thời, Ban cán sự đảng cũng đề nghị Đảng ủy tập trung nguồn lực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm.

Theo đó, từng cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên cần nhận thức sâu sắc, đầy đủ về vị trí, vai trò của công tác xây dựng đảng gắn với công tác chuyên môn. Mỗi cán bộ, đảng viên cần chú trọng tự học tập, quán triệt đầy đủ, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản, nghị quyết của Trung ương và cấp ủy cấp trên, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm hằng năm.

Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng; triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt công tác xây dựng đảng, cả về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức cán bộ, phát triển đảng viên; kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể.

“Cần coi đây là công việc hệ trọng, then chốt, có tính quyết định để phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo nhằm xây dựng cơ quan, đơn vị, tổ chức trong sạch, vững mạnh và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, Bộ trưởng nhấn mạnh

Cùng với đó, Bộ trưởng cũng yêu cầu cần tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong đội ngũ Đảng viên, mà trọng tậm là học tập là học tập và làm theo theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Làm tốt công tác phát triển đảng và quản lý đảng viên; quan tâm kiện toàn đội ngũ cấp ủy viên các cấp trong Đảng Bộ gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, chú trọng hơn nữa việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nâng cao tinh thần trách nhiệm, nhất là trong đội ngũ cán bộ chủ chốt.

Đồng thời cần không ngừng đổi mới, cải thiện môi trường công tác theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, kỷ cương, kỷ luật; phát huy truyền thống đoàn kết, trí tuệ, dân chủ để mọi vị trí công tác đều phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh, đóng góp vào sự phát triển chung của Bộ, ngành Tư pháp.

Ông Sơn Minh Thắng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại Đại hội.

Chúc mừng những thành tích của Đảng bộ Bộ Tư pháp trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhấn mạnh: Đảng bộ Bộ Tư pháp là một Đảng bộ lớn, đông về số lượng đảng viên, nhiều tổ chức đảng trực thuộc, có vai trò quan trọng nên đã được Đảng ủy Khối tin tưởng lựa chọn là đơn vị tổ chức Đại hội điểm lần này.

Với rất nhiều khó khăn, thách thức trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị Đảng bộ cần đặc biệt coi trọng và làm tốt công tác chính trị tư tưởng; mỗi cán bộ, đảng viên phải tự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, đổi mới tư duy, có phương pháp làm việc khoa học để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đảng ủy và các cấp ủy cần chủ động và nâng cao hơn nữa hiệu quả phối hợp với Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, đáp ứng yêu cầu tình hình mới. Tiếp tục xây dựng Đảng bộ đoàn kết, thực sự trong sạch, vững mạn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và từng đảng viên.

Tăng cường hơn nữa sự phối hợp có hiệu quả giữa Đảng ủy với Ban Cán sự, lãnh đạo Bộ, giữa cấp ủy với lãnh đạo các đơn vị trong việc phối hợp về công tác tư tưởng, thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác tổ chức – cán bộ và quản lý, đánh giá cán bộ, đảng viên nhằm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh...


Nguồn: Báo Pháp Luật VN