Doanh nghiệp có thể được cung cấp thông tin cổ đông theo yêu cầu

ngày 28/08/2014

 Bộ Tài chính vừa hoàn tất Dự thảo Thông tư hướng dẫn hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán. Có 2 điểm đáng chú ý. 

Doanh nghiệp có thể được cung cấp thông tin cổ đông theo yêu cầu

Thứ nhất, việc chuyển quyền sở hữu đối với chứng khoán đã đăng ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) và đang niêm yết/đăng ký giao dịch được thực hiện theo nguyên tắc.

Người sở hữu chứng khoán muốn thực hiện chuyển quyền sở hữu chứng khoán phải ký gửi chứng khoán vào VSD thông qua các thành viên lưu ký để giao dịch mua bán chứng khoán qua Sở GDCK hoặc chuyển quyền sở hữu (trừ trường hợp chuyển quyền sở hữu do thừa kế hoặc do tổ chức phát hành/công đoàn mua lại, thu hồi cổ phiếu của cán bộ, nhân viên khi chấm dứt hợp đồng lao động, chuyển quyền theo quyết định của Toà án).

VSD chỉ thực hiện chuyển quyền sở hữu chứng khoán ngoài hệ thống giao dịch đối với các giao dịch không mang tính chất mua bán hoặc không thể thực hiện được qua hệ thống giao dịch tại Sở GDCK, trong một số trường hợp đặc biệt như bán đấu giá cổ phần nhà nước, giao dịch chứng khoán lô lẻ, giao dịch của cổ đông sáng lập trong thời gian chuyển nhượng...

Một điểm đáng chú ý khác là VSD có thể lập và cung cấp danh sách người sở hữu chứng khoán theo yêu cầu của tổ chức phát hành để tổ chức phát hành sử dụng vào mục đích khác ngoài quy định tại các Quy chế hoạt động nghiệp vụ của VSD nếu yêu cầu đó không trái với quy định của pháp luật và không làm ảnh hưởng đến thị trường hoặc quyền lợi của cổ đông, nhà đầu tư.

Phong Lan

{fcomment}