Doanh nghiệp nhà nước diện cổ phần hóa phải IPO trong vòng 1 năm

ngày 11/05/2015

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đóng góp cho Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 127/2014/TT-BTC ngày 5/9/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

Doanh nghiệp nhà nước diện cổ phần hóa phải IPO trong vòng 1 năm

Trong đó, có nội dung đáng chú ý là những doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa nhưng chưa có điều kiện IPO ngay thì doanh nghiệp được bán trước cổ phần cho người lao động, tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp với giá bán cổ phiếu không thấp hơn giá khởi điểm của doanh nghiệp dự kiến sẽ bán ra bên ngoài trong phương án cổ phần hóa đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trừ đi các ưu đãi mà người lao động, tổ chức công đoàn được hưởng theo quy định.

Trong vòng 12 tháng sau khi doanh nghiệp chuyển sang công ty cổ phần, doanh nghiệp cổ phần hóa phải thực hiện IPO theo đúng quy định.

Doanh nghiệp cổ phần hóa được chậm nộp tiền thu về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp cổ phần hóa đối với giá trị tăng thêm do đánh giá lại các khoản đầu tư tài chính, đầu tư chứng khoán sau 30 ngày kể từ ngày doanh nghiệp nhận được tiền chuyển nhượng khoản đầu tư tài chính, đầu tư chứng khoán nhưng tối đa không quá 12 tháng kể từ ngày doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán