Hướng dẫn bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý trường phổ thông

ngày 23/03/2016

Bộ GD&ĐT vừa có văn bản gửi các Sở GD&ĐT về việc triển khai thực hiện bồi dưỡng thường xuyên đối với cán bộ quản lý trường phổ thông.

Hướng dẫn bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý trường phổ thông

Theo đó, yêu cầu các Sở GD&ĐT căn cứ các quy định hai thông tư ban hành chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý (CBQL) của Bộ GD&ĐT xây dựng hệ thống văn bản quản lý, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) đối với CBQL trường phổ thông trên địa bàn và thống nhất triển khai thực hiện.

Hàng năm, Bộ GD&ĐT gửi kế hoạch BDTX của các vụ, cục, chương trình, dự án thuộc Bộ vào quý I. Cùng với việc BDTX đối với giáo viên (thực hiện theo Quy chế BDTX), các Sở GD&ĐT xây dựng kế hoạch BDTX đối với CBQL đồng thời triển khai thực hiện và báo cáo kết quả bồi dưỡng về Bộ trước ngày 30/6 hàng năm theo quy định.

Riêng năm học 2015 - 2016, kế hoạch BDTX đối với CBQL của các vụ, cục, chương trình, dự án Bộ sẽ gửi sau cùng với kế hoạch BDTX giáo viên.

Các Sở GD&ĐT cũng được yêu cầu xây dựng đội ngũ cốt cán cho địa phương đảm bảo đủ số lượng và cơ cấu hợp lý. Tăng cường đổi mới phương pháp, đổi mới kiểm tra đánh giá, ứng dụng công nghệ thông tin, phổ biến phương pháp tự học tập, tự bồi dưỡng thông qua các hoạt động chia sẻ, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ, học từ xa, học qua mạng internet và phát huy tốt vai trò của CBQL trường phổ thông, của cốt cán trong quá trình bồi dưỡng.

Tổ chức xây dựng nội dung và biên soạn tài liệu đối với phần nội dung bồi dưỡng bắt buộc đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục phổ thông theo từng năm học và từng thời kỳ của địa phương.

Đối với các mô đun trong phần nội dung bồi dưỡng tự chọn, các sở giáo dục và đào tạo thực hiện hợp đồng hoặc giao nhiệm vụ đối với các cơ sở giáo dục thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng (được quy định tại khoản 1, Điều 7 của Thông tư 26 và Thông tư 27) để biên soạn tài liệu bồi dưỡng. Ngoài tài liệu bồi dưỡng do các cơ sở giáo dục thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng biên soạn, CBQL trường phổ thông có thể tự khai thác, sử dụng các tài liệu phù hợp khác phục vụ việc bồi dưỡng.

Các Sở GD&ĐT cần chủ động, tích cực triển khai thực hiện việc BDTX đối với CBQL trường phổ thông theo quy định tại Thông tư 26, Thông tư 27 và các văn có bản liên quan.

Đặc biệt, cần chú ý một số vấn đề như: Chú ý bồi dưỡng một số năng lực CBQL đang còn thiếu hoặc yếu như năng lực tiếp cận các vấn đề xã hội, năng lực tổ chức các hoạt động học tập và nghiên cứu khoa học, năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, năng lực ngoại ngữ;

Xác định rõ mối quan hệ về nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi, sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý giáo dục các cấp với các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và CBQL giáo dục và các trường phổ thông để nắm bắt nhu cầu phong phú của CBQL, từ đó xác định nội dung bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo và quản lý theo yêu cầu của chuẩn hiệu trưởng; đồng thời, chú ý đổi mới phương pháp bồi dưỡng và hình thức kiểm tra, đánh giá.

Nguồn GDTĐ