Nam Long (NLG) lãi cao nhờ Ehome

ngày 26/02/2015

CTCP Đầu tư Nam Long (mã NLG – HOSE) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV và cả năm 2014.

Nam Long (NLG) lãi cao nhờ Ehome

Theo đó, trong quý IV, doanh thu thuần của NLG đạt 500 tỷ đồng, tăng 101% so với cùng kỳ 2013. Theo giải trình của NLG, doanh thu tăng trưởng mạnh nhờ đóng góp từ việc bàn giao căn hộ theo đúng tiến độ của dự án Ehome Tây Sài Gòn (278 tỷ đồng), Ehome 4 (35 tỷ đồng), Ehome 5 (130 tỷ đồng) và đất nền (25 tỷ đồng).

Trong kỳ, doanh thu tài chính ghi nhận 17,38 tỷ đồng, tăng 150% cùng kỳ, đến từ việc thoái vốn tại các khoản đầu tư và lãi tiền gửi. Chi phí tài chính được kiểm soát chặt chẽ ở mức 4,48 tỷ đồng, nhưng chi phí bán hàng đã tăng 318% lên 43,7 tỷ đồng và chi phí quản lý cũng tăng 66% lên 47,6 tỷ đồng. Dù vậy, NLG có khoản lợi nhuận khác lên đến hơn 22 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ bị âm 700 triệu đồng

Kết quả, NLG đạt 111,8 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế hợp nhất, trong đó phần lợi nhuận của cổ đông Công ty mẹ là 112 tỷ đồng, tăng 106% so với cùng kỳ 2014.

Lũy kế cả năm 2014, NLG đạt 867 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 44% so với năm 2013. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 103 tỷ đồng, trong đó phần lợi nhuận của cổ đông Công ty mẹ là 95.3 tỷ đồng, tăng 350% sovới năm 2013. So với kế hoạch đã đề ra (1.074 tỷ đồng doanh thu và 100 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế), DLG đã hoàn thành tương ứng 81% và 95% kế hoạch năm.

Tại thời điểm 31/12/2014, tổng tài sản của NLG tăng 605 tỷ đồng (18%) so với hồi đầu năm lên 3.929 tỷ đồng. Hàng tồn kho đạt 2.610 tỷ đồng, tăng 11% và chiếm 65% tổng tài sản. NLG có 374 tỷ đồng tiền và tương đương tiền, trong đó tiền chiếm chủ yếu với 315 tỷ đồng, tăng 167%.

Đến cuối năm 2014, vốn chủ sở hữu của NLG đã tăng 643 tỷ đồng (50%) lên 1.933 tỷ đồng. Dù vậy, nợ phải trả của NLG đã tăng lên mức 1.938 tỷ đồng, chủ yếu là nợ ngắn hạn đạt 1.459 tỷ đồng.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán