Chính phủ ra nghị quyết chống buôn lậu gian lận thương mại

ngày 10/06/2015

Ngày 8/6/2015 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Nghị quyết số 41/NQ-CP v/v đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới.

Chính phủ ra nghị quyết chống buôn lậu gian lận thương mại

Nghị quyết thể hiện quyết tâm và chủ trương chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả xã hội và tạo được chuyển biến căn bản về đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Nghị quyết có 10 nhiệm vụ chủ yếu, trong đó xác định công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của các Bộ, ngành, chính quyền địa phương; tăng cường năng lực cho các lực lượng chức năng; đẩy mạnh các biện pháp kiểm tra, thanh tra, điều tra, phát hiện, bắt giữ vi phạm và xử lý nghiêm minh; hoàn thiện chính sách, pháp luật; tăng cường công tác quản nhà nước về thuế, hải quan, tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa, quản lý thị trường,...; đẩy mạnh công tác tuyên truyền; và đặc biệt là khuyến khích xã hội hóa trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Tại Nghị quyết này, Chính phủ đã giao cho các Bộ, ngành, chính quyền địa phương,... triển khai nhiều nhiệm vụ cụ thể, nhất là các Bộ, ngành chức năng như Quốc phòng, Công an, Tài Chính, Công thương; và giao Ban Chỉ đạo 389 quốc gia chủ trì chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán