Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam

ngày 24/11/2021

Quan điểm, tư tưởng về văn hóa nghệ thuật của Hồ Chí Minh luôn luôn có ý nghĩa định hướng cho việc xây dựng nền văn hóa, văn nghệ cách mạng Việt Nam.

Nhấp chuột xem kích thước chuẩn.

Quan điểm, tư tưởng về văn hóa nghệ thuật của Hồ Chí Minh luôn luôn có ý nghĩa định hướng cho việc xây dựng nền văn hóa, văn nghệ cách mạng Việt Nam./.

Nguồn: http://www.vietnamplus.vn/chu-tich-ho-chi-minh-voi-su-nghiep-phat-trien-van-hoa-viet-nam/755708.vnp