ĐHCĐ IVS đặt mục tiêu tăng trưởng hơn 300% trong năm 2015

Sáng 21/3,  ĐHCĐ CTCK Đầu tư Việt Nam (IVS)  đã thông qua kế hoạch 89,1 tỷ đồng doanh thu và gần 39 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng hơn 300% so vơi mức thực hiện trong năm 2014 (9,17 tỷ đồng).

ĐHCĐ IVS đặt mục tiêu tăng trưởng hơn 300% trong năm 2015

ĐHCĐ cũng thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 161 tỷ đồng lên 350 tỷ đồng trong năm 2015 thông qua việc phát hành cho các đối tác chiến lược nước ngoài để mở rộng và đáp ứng các hoạt động kinh doanh của Công ty.

Ông Đoàn Ngọc Hoàn, Tổng giám đốc IVS cho biết, việc tăng vốn sẽ giúp Công ty mở rộng các hoạt động nghiệp vụ cho Công ty (hoạt động cho vay ký quỹ, đầu tư tự doanh), mở rộng mạng lưới hoạt động, bổ sung vốn lưu động cho Chi nhánh. Đồng thời giúp Công ty đầu tư nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin và xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu chứng khoán cho bộ phận Nghiên cứu, phân tích.

IVS cũng đã bổ sung một thành viên HĐQT đại diện cho cổ đông chiến lược (CTCP Tập đoàn 001 Triết Giang) là ông Hạng Thanh Tùng.

Nguồn tiền được lấy từ lợi nhuận lũy kế tính đến thời điểm cuối năm 2014 là 12,55 tỷ đồng, trừ đi phần trích lập các quỹ dự phòng, Công ty đã thống nhất chia cổ tức năm 2014 ở mức 7% bằng tiền mặt. Năm 2014, IVS đạt gần 36 tỷ đồng tổng doanh thu; trong đó, mảng môi giới chứng khoán là mảng chiếm tỷ trọng lớn nhất (15,5 tỷ đồng) và lợi nhuận sau thuế đạt 9,17 tỷ đồng.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán