Doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên kiểm toán báo cáo phát triển bền vững

ngày 26/11/2015

Lễ ký kết Hợp đồng dịch vụ đảm bảo đối với báo cáo phát triển bền vững của Bảo Việt giữa Tập đoàn Bảo Việt và Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PwC Việt Nam) vừa diễn ra tại Hà Nội.

Doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên kiểm toán báo cáo phát triển bền vững

Theo đó, PwC sẽ cung cấp dịch vụ thực hiện đảm bảo của bên thứ 3 cho báo cáo phát triển bền vững của Tập đoàn Bảo Việt phù hợp với xu hướng trong khu vực và trên thế giới.

Cụ thể, PwC Việt Nam sẽ tiến hành rà soát lại báo cáo hiện thời của doanh nghiệp dựa trên những thông lệ thực hành tốt nhất, nhằm đưa ra các cải thiện hoạt động và cung cấp đảm bảo độc lập đối với các chỉ số hoạt động được lựa chọn trong báo cáo phát triển bền vững của Bảo Việt.

Tiêu chuẩn đảm bảo được áp dụng là chuẩn mực ISAE3000 được ban hành bởi Liên đoàn Kế toán Quốc tế (IFAC)

Việc thực hiện đảm bảo đối với báo cáo phát triển bền vững thể hiện quyết tâm của Bảo Việt trong việc minh bạch hóa thông tin bao gồm các thông tin tài chính và phi tài chính của doanh nghiệp dù pháp luật hiện hành không yêu cầu loại báo cáo này phải được kiểm toán. Trước đó, Bảo Việt cũng là một trong số ít doanh nghiệp thực hiện kiểm toán cho báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) tại Việt Nam.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán