FID điều chỉnh phương án tăng vốn lên 200 tỷ đồng

ngày 30/11/2015

CTCP Đầu tư và phát triển doanh nghiệp Việt Nam (FID) đang lấy ý kiến cổ đông về việc tổ chức ĐHCĐ bất thường vào ngày 3/1/2016. 

FID điều chỉnh phương án tăng vốn lên 200 tỷ đồng

Nội dung chính là điều chỉnh kế hoạch phát hành cổ phiếu, sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty và thay đổi phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn.

Theo đó, thay vì phương án phát hành 20 triệu cổ phiếu như ĐHCĐ năm 2015 đã thông qua, FID sẽ chỉ phát hành 10 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1 để tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng lên 200 tỷ đồng.

Ông Bùi Đình Như, Chủ tịch HĐQT FID cho biết, dự kiến trong năm 2015, FID sẽ hoàn thành kế hoạch 195 tỷ đồng doanh thu, nhưng lợi nhuận dự kiến đạt từ 17 - 18 tỷ đồng, đạt 80% kế hoạch cả năm.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán