Quý III, VCS đạt 168 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế

Lãnh đạo CTCP VCS Stone (mã VCS), quý III, Công ty  đạt 766 tỷ đồng doanh thu hợp nhất, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 204 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 168 tỷ đồng.

Quý III, VCS đạt 168 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế

So với kết quả quý II, doanh thu và lợi nhuận quý III có sự tăng trưởng khá. Cụ thể, quý II, Công ty mẹ đạt 737 tỷ đồng doanh thu; lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ đạt 154,3 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 156,4 tỷ đồng.

Như vậy, lũy kế 9 tháng đầu năm, Công ty đạt doanh thu hợp nhất 2.219 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 563 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 468 tỷ đồng. So với kế hoạch cả năm đã được ĐHCĐ 2016 thông qua là 590 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, thì sau 9 tháng, Công ty đã sắp về đích.

Hiện thị giá của VCS đạt xấp xỉ 140.000 đồng/cổ phần. Công ty vừa thông báo tạm ứng cổ tức đợt 2/2016. Trong đợt tạm ứng này, cổ đông sẽ nhận cổ tức 20% bằng tiền mặt (tương đương 2.000 đồng/CP). Ngày đăng ký cuối cùng là vào 4/10/2016, ngày tạm ứng là 21/10.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán