6 tháng, OCH hoàn thành 7% kế hoạch lợi nhuận

ngày 18/08/2014

 Theo BCTC hợp nhất CTCP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (OCH), doanh thu thuần quý II của Công ty đạt 172 tỷ đồng, tăng 21,6% so với cùng kỳ, nhưng lợi nhuận gộp giảm 11%, ở mức 59 tỷ đồng. 

6 tháng, OCH hoàn thành 7% kế hoạch lợi nhuận

Trong khi đó, doanh thu từ hoạt động tài chính cũng giảm mạnh từ 194,2 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái xuống 59,2 tỷ đồng; hoạt động khác lỗ 1,9 tỷ đồng; lãi từ các công ty liên doanh liên kết là 609 triệu đồng. Kết quả, OCH chỉ lãi 16,8 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng, Công ty đạt gần 12 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tương đương 7,6% kế hoạch năm.

Tính đến cuối tháng 6, tổng tài sản của OCH ở mức 3.757,4 tỷ đồng, trong đó các khoản phải thu ngắn hạn chiếm 864,5 tỷ đồng, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn chiếm 260,9 tỷ đồng, giảm 40% so với đầu năm.

PV

{fcomment}