Cổ đông Talanx tiếp tục được bầu vào Ban Kiểm soát PVI

ngày 17/04/2015

ĐHCĐ CTCP PVI (PVI) vừa thông qua kết quả kinh doanh năm 2014 với tổng doanh thu toàn PVI đạt 8.030 tỷ đồng, hoàn thành 108,2% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế đạt 361 tỷ đồng; chia cổ tức ở mức 9%.  

Cổ đông Talanx tiếp tục được bầu vào Ban Kiểm soát PVI

Đại hội cũng đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2015 với tổng doanh thu hợp nhất 8.426 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 438 tỷ đồng; giữ nguyên mức chia cổ tức 9%. Theo đó, doanh thu từ mảng bảo hiểm dự kiến là 7.746 tỷ đồng, trong đó, doanh thu bảo hiểm gốc 6.931 tỷ đồng, doanh thu tái bảo hiểm 797 tỷ đồng. Ngoài ra, năm 2015, PVI sẽ triển khai phương án tìm cổ đông chiến lược và thực hiện tăng vốn cho PVI Re (công ty con của PVI) và triển khai chuyển đổi mô hình và tăng vốn điều lệ cho Bảo hiểm PVI (công ty do PVI nắm 100% vốn).

PVI cũng đưa ra 5 giải pháp trọng tâm đặt ra cho năm 2015 liên quan đến tái cấu trúc, kinh doanh và phát triển thị trường, thương hiệu, quản trị.

Riêng với giải pháp kinh doanh và phát triển thị trường, PVI định hướng giữ vững thị phần trong lĩnh vực dầu khí - năng lượng và mở rộng thị trường khách hàng DN, chú trọng các dịch vụ có thế mạnh như hàng không, điện lực, giao thông… Hệ thống bán lẻ sẽ được phát triển theo chiều sâu, kiểm soát chi phí bồi thường và chống trục lợi bảo hiểm.

ĐHCĐ cũng đã bầu ra Ban Kiểm soát PVI nhiệm kỳ 2015 – 2018, trong đó có ông Jens Holger Wohlthat, là người của cổ đông Talanx (hiện nắm hơn 31% cổ phần tại PVI). Hiện ông này đang là thành viên Ban điều hành HDI - Gerling Industrie Versicherung AG (thuộc Talanx).

Nguồn Tin nhanh chứng khoán