Nhà nước giảm tỷ lệ nắm giữ tại VTVcab xuống còn 51%

ngày 10/01/2016

Trong quý I/2016, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện cổ phần hoá Công ty TNHH một thành viên VTVcab, trong đó Nhà nước chỉ còn nắm giữ 51% vốn điều lệ.

Nhà nước giảm tỷ lệ nắm giữ tại VTVcab xuống còn 51%

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về Đề án sắp xếp,tái cơ cấucácdoanh nghiệpthuộc Đài Truyền hình Việt Nam.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Đài Truyền hình Việt Nam tiếp tục duy trì phần vốn nhà nước tại Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam (VSTV).

Bên cạnh đó, chuyển quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn góp của Đài Truyền hình Việt Nam tại Công ty cổ phần Truyền thông quảng cáo Đa phương tiện (SmartMedia) về Công ty TNHH một thành viên Tổng công ty Truyền hình Cáp Việt Nam (VTVcab), ghi tăng vốn nhà nước cho VTVcab.

Trong quý I/2016, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện cổ phần hoá Công ty TNHH một thành viên VTVcab, Nhà nước nắm giữ 51% vốn điều lệ; thực hiện cổ phần hoá Công ty TNHH Dịch vụ truyền hình Viễn thông Việt Nam (VTVbroadcom), Nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc không nắm giữ cổ phần.

Đài Truyền hình Việt Nam bán bớt phần vốn nhà nước tại Công ty TNHH Truyền hình Cáp SaigonTourist (SCTV) và chuyển Công ty này thành công ty cổ phần theo quy định của pháp luật hiện hành.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Đài Truyền hình Việt Nam chuyển tiền thu từ cổ phần hóa và bán bớt phần vốn nhà nước về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp theo đúng quy định hiện hành. Khi có phương ánđầu tư, kế hoạch nguồn vốn và kế hoạch triển khaidự ánTháp Truyền hình Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc đầu tư vốn từ số tiền Đài đã nộp về Quỹ này.

Đài Truyền hình Việt Nam có trách nhiệm thực hiện sắp xếp các doanh nghiệp trên theo quy định hiện hành; xây dựng lộ trình niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoánvà lộ trình tiếp tục thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp cổ phần hoá Nhà nước không giữ cổ phần chi phối; tiếp tục làm đại diện phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp mà Đài Truyền hình Việt Nam đầu tư.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán