Nợ phải trả HVG tăng thêm 3.000 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2015 của CTCP Hùng Vương (HVG), trong kỳ, Công ty đạt doanh thu thuần hợp nhất 4.571 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ năm ngoái, nhờ mảng doanh thu nội địa thức ăn chăn nuôi tăng 42%.

Nợ phải trả HVG tăng thêm 3.000 tỷ đồng

Lợi nhuận gộp tăng 51%, ở mức hơn 340 tỷ đồng. Doanh thu hoạt động tài chính giảm mạnh so với cùng kỳ, từ 125 tỷ đồng còn 21,3 tỷ đồng, trong khi đó, chi phí tài chính tăng hơn gấp đôi, lên 152 tỷ đồng.

Công ty ghi nhận lỗ gần 13 tỷ đồng từ khoản đầu tư vào công ty liên doanh liên kết. Kết quả, lãi sau thuế quý II của HVG đạt gần 26 tỷ đồng. Luỹ kế 6 tháng, HVG đạt hơn 76 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 68% so với nửa đầu năm 2014, bằng 13% kế hoạch năm.

Đáng chú ý, hàng tồn kho của HVG tăng mạnh lên mức 4.520 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ năm trước, các khoản phải thu ngắn hạn cũng tăng 34% lên 4.475 tỷ đồng. Khoản nợ phải trả tăng thêm hơn 3.000 tỷ đồng so với đầu năm, từ 6.155 tỷ đồng lên 9.211 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là nợ ngắn hạn (8.397 tỷ đồng).

 

Nguồn Tin nhanh chứng khoán