PVEP đạt lợi nhuận 6 tháng thấp so với kế hoạch

ngày 11/07/2015

Theo Tổng công ty Thăm dò khai thác dầu khí, 6 tháng đầu năm, giá dầu suy giảm đã ảnh hưởng đến việc hoàn thành các chỉ tiêu tài chính của PVEP.

PVEP đạt lợi nhuận 6 tháng thấp so với kế hoạch

Cụ thể, 6 tháng đầu năm tổng doanh thu toàn Tổng công ty ước đạt 20.543 tỉ đồng, đạt 73% kế hoạch 6 tháng và bằng 32% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế đạt 5.604 tỷ VNĐ, đạt 42% kế hoạch 6 tháng và mới bằng 19% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế là 2.606 tỷ VNĐ, đạt 36% kế hoạch 6 tháng và mới bằng 16% kế hoạch năm, nộp ngân sách Nhà nước đạt 6.819 tỷ đồng, đạt 71% kế hoạch 6 tháng và bằng 35% kế hoạch năm.

Tính đến cuối tháng 6, tổng tài sản của PVEP là 157.898 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng doanh thu tính đến tháng 6 năm 2015 là 13%. Tỷ lệ tổng tài sản/vốn chủ sở hữu đạt bình quân 1,9 lần.

Theo lãnh đạo PVEP, để hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm, Tổng công ty sẽ đề xuất Chính phủ cho áp dụng các cơ chế tài chính đặc thù, tháo gỡ các vướng mắc tại một số văn bản pháp lý hiện hành về cơ chế tài chính, đầu tư, đồng thời đẩy mạnh rà soát, điều chỉnh chi phí giá dịch vụ và vật tư phù hợp với điều kiện giá dầu suy giảm.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán