SBT sẽ có biến động lớn về nhân sự

ngày 07/12/2015

 Theo tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2015-2016 mà CTCP Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh (SBT) vừa công bố cuối tuần qua, năm tài chính từ ngày 1/7/2015 đến 30/6/2016, Công ty đặt kế hoạch tiêu thụ 204.650 tấn đường, với tổng doanh thu 3.306 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 220 tỷ đồng.

SBT sẽ có biến động lớn về nhân sự

SBT cũng dự kiến trình ĐHCĐ kế hoạch chia cổ tức tỷ lệ 8 - 10%.

Năm tài chính 2014 - 2015, SBT đạt doanh thu 2.067 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 180,375 tỷ đồng, chia cổ tức dự kiến 7% vốn điều lệ. Như vậy, so với con số thực đạt năm tài chính liền trước, SBT dự kiến sẽ tăng rất mạnh về doanh thu, nhưng lợi nhuận tăng trưởng gần 22%.

Cũng theo tài liệu trình ĐHCĐ, quý I/2016, TTCS dự kiến sẽ phát hành 9,282 triệu cổ phần, tương đương tỷ lệ 5% vốn điều lệ hiện hành cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc, thành viên Ban điều hành. 50% số cổ phần này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày phát hành và 50% cổ phần còn lại bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 2 năm.

Điểm đáng lưu ý là, trong lần họp này, SBT có sự biến động khá lớn về nhân sự. Cụ thể, 3 thành viên HĐQT và 2 thành viên Ban kiểm soát của Công ty đã có đơn xin từ nhiệm.

Theo nguồn tin từ SBT, việc từ nhiệm của 3 thành viên HĐQT có lý do đến từ việc muốn tập trung cho công việc tại một doanh nghiệp thành viên ngành mía đường khác trong hệ thống, một phần đến từ yếu tố cá nhân.

Như vậy, với số đơn xin từ nhiệm này, ĐHCĐ của SBT sẽ phải bầu bổ sung ít nhất 2 thành viên HĐQT và 2 thành viên Ban kiểm soát khác để đáp ứng yêu cầu mới về quản trị công ty đại chúng như tinh thần dự thảo quy định mới có thể sẽ được ban hành trong thời gian tới.

Ngoài các vấn đề trên, HĐQT Công ty cũng có tờ trình xin được ủy quyền ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa SBT với 30 pháp nhân có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty trong BCTC công bố tại thời điểm gần nhất về các vấn đề như: mua bán đường, vay/cho vay, bảo lãnh vay vốn và các biện pháp bảo đảm vay vốn khác (cầm cố, thế chấp), mua bán chứng khoán, thuê/cho thuê tài sản, mua bán sản phẩm, vật tư nông nghiệp và các vật tư, hàng hóa khác, mua bán thiết bị sản xuất, hợp đồng dịch vụ và cung cấp dịch vụ; cấp các khoản vay, khoản bảo lãnh cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng, cán bộ quản lý và những người có liên quan, với tổng giá trị mỗi khoản vay hoặc bảo lãnh không quá 30% tổng giá trị tài sản được ghi trong BCTC kiểm toán gần nhất.

Tiểu Mai

Nguồn Tin nhanh chứng khoán