Tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện đổi mới chương trình, SGK mới

ngày 25/04/2019

Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh đã có văn bản hướng dẫn các phòng GD&ĐT triển khai chương trình giáo dục phổ thông.

Trong đó yêu cầu phòng GD&ĐT tham mưu, đề xuất với UBND quận/huyện ban hành kế hoạch thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông phù hợp với kế hoạch của thành phố.

Tiếp tục quán triệt các văn bản chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Bộ GD&ĐT về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; tổ chức cho toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên nghiên cứu, thảo luận kỹ nội dung chương trình giáo dục phổ thông trước khi kết thúc năm học 2018 – 2019.

Rà soát, đánh giá thực trạng, xác định nhu cầu giáo viên ở từng môn học, lớp học để xây dựng kế hoạch sắp xếp, bổ sung đội ngũ giáo viên; xây dựng kế hoạch và phối hợp với các cơ sở đào tạo giáo viên để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng giáo viên thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông phù hợp với kế hoạch của Bộ GD&ĐT;

Chọn cử đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên cốt cán đủ về cơ cấu, đảm bảo số lượng và chất lượng để tham gia bồi dưỡng cũng như để hỗ trợ địa phương trong quá trình bồi dưỡng đại trà.

Có biện pháp và chính sách quản lí, tạo điều kiện cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục cốt cán được tham gia bồi dưỡng và tổ chức bồi dưỡng đạt hiệu quả tại địa phương. Tổ chức quản lí, đánh giá hiệu quả công tác bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục trên địa bàn. Báo cáo kết quả, tổng hợp thông tin bồi dưỡng kịp thời...