Tìm cách hạn chế tình trạng “sân sau” của DNNN

ngày 16/04/2015

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Quy chế quản trị công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Tìm cách hạn chế tình trạng “sân sau” của DNNN

Theo dự thảo, công ty không được phép cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các thành viên Hội đồng thành viên (chủ tịch công ty), tổng giám đốc (giám đốc), cán bộ quản lý và những người có liên quan hoặc bất kỳ pháp nhân nào mà các đối tượng trên có các lợi ích tài chính, trừ khi cơ quan đại diện chủ sở hữu công ty có quyết định khác.

Các đối tượng trên không được phép sử dụng những cơ hội kinh doanh có thể mang lại lợi ích cho công ty để phục vụ mục đích cá nhân; không được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để tư lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích của tổ chức hoặc cá nhân khác gây thiệt hại cho công ty, chủ sở hữu Nhà nước và bên có lợi ích liên quan.

Dự thảo đang trong quá trình lấy ý kiến góp ý.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán