Từ 1/12, sẽ giám sát đặc biệt DNNN có dấu hiệu mất an toàn tài chính

ngày 30/11/2015

Có hiệu lực từ 1/12/2015, Nghị định số 87/2015 về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào DN quy định, DNNN có thể sẽ bị giám sát tài chính đặc biệt khi có dấu hiệu mất an toàn tài chính.

Từ 1/12, sẽ giám sát đặc biệt DNNN có dấu hiệu mất an toàn tài chính

Theo đó, DNNN bị giám sát tài chính đặc biệt trong trường hợp: Đối với DN đang trong giai đoạn lỗ kế hoạch, có số lỗ phát sinh năm báo cáo lớn hơn 30% so với mức lỗ kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đối với DN sau giai đoạn lỗ kế hoạch, có số lỗ phát sinh trong năm báo cáo từ 30% vốn đầu tư của chủ sở hữu trở lên hoặc số lỗ lũy kế lớn hơn 50% vốn đầu tư của chủ sở hữu; có hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu vượt qua mức an toàn theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất - kinh doanh tại DN và quy định của cơ qua đại diện chủ sở hữu (nếu có); có hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn nhỏ hơn 0,5.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán