HLG lên kế hoạch lãi hợp nhất 22,5 tỷ đồng

ngày 13/04/2015

Sau 2 năm thua lỗ liên tiếp, CTCP Hoàng Long (HLG) cần phải có lãi trong năm 2015 để tránh nguy cơ bị hủy niêm yết bắt buộc.

HLG lên kế hoạch lãi hợp nhất 22,5 tỷ đồng

Theo Nghị quyết HĐQT, HLG đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 1.260 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất 22,5 tỷ đồng trong năm nay.

Theo BCTC 2014 sau kiểm toán của HLG, năm 2014, Công ty lỗ ròng 42,3 tỷ đồng. Nguyên nhân thua lỗ năm 2014 được Hoàng Long giải trình là do nguyên liệu cá tra đầu vào tăng đột biến, thị trường Brazil đóng cửa trong khi sản lượng chế biến của Công ty chiếm 50% ở thị trường này.

Hoạt động nuôi trồng do tỷ lệ hao hụt con giống cao, sản lượng thu hoạch thấp. Ngoài ra, việc đầu tư vào các công ty con và hoạt động kinh doanh bất động sản vẫn chưa hiệu quả.

Ngoài ra, kiểm toán nêu ý kiến ngoại trừ về các khoản nợ phải thu khó đòi và các khoản dự phòng, chi phí trong năm. Cụ thể, tính đến cuối năm 2014, HLG có khoản nợ khó đòi là 94 tỷ đồng nhưng chưa trích lập dự phòng theo quy định - số tiền ước tính là 86 tỷ đồng, trong đó khoản dự phòng cần trích vào chi phí cho năm 2014 ước tính là 35,53 tỷ đồng.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán