Quỹ đầu tư bất động sản được hiện thực hóa

ngày 01/07/2015

Theo Nghị định 60/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP, NĐT được góp vốn bằng bất động sản (BĐS) để thành lập quỹ đầu tư BĐS.

Quỹ đầu tư bất động sản được hiện thực hóa

Cụ thể, NĐT được góp vốn bằng BĐS để thành lập quỹ đầu tư BĐS hoặc tăng vốn điều lệ cho quỹ đầu tư BĐS. Việc góp vốn này cần đáp ứng 2 điều kiện: BĐS đáp ứng các quy định tại điều lệ quỹ, phù hợp với mục tiêu đầu tư, chính sách của quỹ.

BĐS thuộc sở hữu hợp pháp của NĐT, không bị hạn chế chuyển nhượng quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng; không phải là tài sản bảo đảm đang được cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược, bị phong tỏa hoặc trong các giao dịch tài sản đảm bảo.

Việc định giá BĐS góp vào quỹ đầu tư BĐS phải do hai tổ chức thẩm định giá độc lập thực hiện theo quy định pháp luật và được thực hiện trong thời hạn không quá 6 tháng tính tới ngày nộp hồ sơ chào bán, phát hành chứng chỉ quỹ.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán