GAS về đích sớm một số chỉ tiêu quan trọng

Tổng công ty Khí Việt Nam (GAS) cho biết, đã về đích sớm kế hoạch năm một số chỉ tiêu sớm hơn 1 - 2 tháng.

GAS về đích sớm một số chỉ tiêu quan trọng

Cụ thể, sản lượng khí sản xuất và tiêu thụ đạt kế hoạch ngày 3/12 đạt 9.771 triệu m3, ước cả năm đạt 10.423 triệu m3, bằng107% kế hoạch, cao nhất trong 25 năm.

Lượng LPG sản xuất tại Nhà máy Khí Dinh Cố đã về đích trước kế hoạch năm vào ngày 9/11/2015 (đạt 233.000 tấn), ước cả năm đạt 282.000 tấn, bằng121% kế hoạch.

Riêng phầnkinh doanh LPG (bao gồm nhập khẩu, Dinh Cố, Dung Quất, kinh doanh quốc tế) đã về đíchtrước kế hoạch năm trong tháng 10/2015 (đạt 960.000 tấn); ước cả năm đạt 1.324.000 tấn, bằng138% kế hoạch. Như vậy, 2015 chínhlà năm GAS có sản lượng LPG tiêu thụ cao nhất từ trước đến nay.

Condensate sản xuất đã về đích trước kế hoạch năm vào ngày 9/11/2015 (đạt 48.000 tấn); ước cả năm đạt 57.700 tấn, bằng120% kế hoạch.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán