GAS về đích sớm một số chỉ tiêu quan trọng

ngày 16/12/2015

Tổng công ty Khí Việt Nam (GAS) cho biết, đã về đích sớm kế hoạch năm một số chỉ tiêu sớm hơn 1 - 2 tháng.

GAS về đích sớm một số chỉ tiêu quan trọng

Cụ thể, sản lượng khí sản xuất và tiêu thụ đạt kế hoạch ngày 3/12 đạt 9.771 triệu m3, ước cả năm đạt 10.423 triệu m3, bằng107% kế hoạch, cao nhất trong 25 năm.

Lượng LPG sản xuất tại Nhà máy Khí Dinh Cố đã về đích trước kế hoạch năm vào ngày 9/11/2015 (đạt 233.000 tấn), ước cả năm đạt 282.000 tấn, bằng121% kế hoạch.

Riêng phầnkinh doanh LPG (bao gồm nhập khẩu, Dinh Cố, Dung Quất, kinh doanh quốc tế) đã về đíchtrước kế hoạch năm trong tháng 10/2015 (đạt 960.000 tấn); ước cả năm đạt 1.324.000 tấn, bằng138% kế hoạch. Như vậy, 2015 chínhlà năm GAS có sản lượng LPG tiêu thụ cao nhất từ trước đến nay.

Condensate sản xuất đã về đích trước kế hoạch năm vào ngày 9/11/2015 (đạt 48.000 tấn); ước cả năm đạt 57.700 tấn, bằng120% kế hoạch.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán