Tính hợp lệ của bảo lãnh dự thầu ghi không đúng tên bên mời thầu

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Độc giả Phương Oanh (tỉnh Hòa Bình) đặt câu hỏi như sau: Tôi đang chấm thầu 1 gói thầu mà chủ đầu tư là UBND xã, bên mời thầu là Ban quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của xã.

Tôi muốn hỏi, bảo đảm dự thầu của nhà thầu ghi bên thụ hưởng là UBND xã thì có được coi là hợp lệ không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo hướng dẫn tại Khoản 19.3, Mục 19 Chương I Mẫu hồ sơ mời thầu (HSMT) xây lắp (Mẫu số 01) ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 6/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, bảo đảm dự thầu được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Có giá trị thấp hơn;

- Thời gian hiệu lực ngắn hơn so với yêu cầu quy định Mục 19.2 CDNT;

- Không đúng tên bên mời thầu (đơn vị thụ hưởng);

- Không phải là bản gốc;

- Không có chữ ký hợp lệ hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho bên mời thầu.

Đối với vấn đề của đơn vị bà Oanh, việc đánh giá tính hợp lệ của bảo lãnh dự thầu được thực hiện theo hướng dẫn nêu trên và thuộc trách nhiệm của bên mời thầu, tổ chuyên gia (Điều 74 và Điều 75 Luật Đấu thầu).


Nguồn: Báo Đầu Tư