Cho phép bán doanh nghiệp nhà nước không qua đấu giá

ngày 12/01/2015

 Theo Nghị định về bán, chuyển giao DN 100% vốn Nhà nước vừa được Chính phủ ban hành. Trường hợp bán DN mà có từ hai người đăng ký mua trở lên thì phải bán theo một trong hai phương thức đấu giá. 

Cho phép bán doanh nghiệp nhà nước không qua đấu giá

Cụ thể, đấu giá kế thừa toàn bộ số lao động còn lại, áp dụng trong trường hợp đã giải quyết một phần số lao động theo quy định của pháp luật về lao động và chính sách đối với người lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Hoặc đấu giá không kế thừa lao động, áp dụng trong trường hợp đã giải quyết hết số lao động hoặc đã phê duyệt phương án giải quyết hết số lao động theo quy định của pháp luật về lao động và chính sách đối với người lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Trường hợp chỉ có một đơn vị đăng ký mua DN hợp lệ được chấp thuận, cơ quan có thẩm quyền quyết định bán DN áp dụng phương thức bán thỏa thuận trực tiếp.

Theo Tin nhanh chứng khoán