BVH đạt doanh thu hợp nhất 9.133 tỷ đồng

ngày 08/09/2014

 Tập đoàn Bảo Việt (mã BVH) vừa công bố kết quả kinh doanh bán niên 2014 (sau soát xét).

BVH đạt doanh thu hợp nhất 9.133 tỷ đồng

Theo đó, lũy kế 6 tháng, Tập đoàn đạt tổng doanh thu hợp nhất 9.133 tỷ đồng, tăng 14,3%; lợi nhuận trước thuế hợp nhất 826 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 668 tỷ đồng, tăng trưởng 20,9%, hoàn thành 56,5% kế hoạch năm 2014.

Trong đó, doanh thu từ lĩnh vực bảo hiểm đạt 6.513 tỷ đồng, tăng 13,8%; doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 1.704 tỷ đồng, tăng 13%; doanh thu từ hoạt động ngân hàng tăng 12,6% và hoạt động khác tăng 82,5%. Trong cơ cấu doanh thu, các lĩnh vực chiếm tỷ trọng lớn nhất là bảo hiểm (71,3%) và dịch vụ tài chính (18,7%), lĩnh vực ngân hàng tiếp tục duy trì tỷ trọng 8,3%.

Trong cơ cấu lợi nhuận, đóng góp chủ yếu vẫn là lĩnh vực bảo hiểm, chiếm tỷ trọng 65,6%, trong đó lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ chiếm 43,1% và lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ chiếm 22,4%. Lĩnh vực dịch vụ tài chính và khác tiếp tục gia tăng tỷ trọng đóng góp vào cơ cấu lợi nhuận trước thuế với 29,4%, lĩnh vực ngân hàng chiếm 5%.

Tính đến ngày 30/6/2014, Tập đoàn có tổng tài sản hợp nhất 63.831 tỷ đồng, tăng 30,5%; nguồn vốn chủ sở hữu 11.658 tỷ đồng.

Kim Lan

{fcomment}